MẾN CHÀO ĐỒNG HƯƠNG VÀ THÂN HỮU GHÉ THĂM TRANG NHÀ CỦA CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM GEORGIA

MỤC TIÊU CỦA CDVNGA:

Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Việt Nam. Hợp tác với các Hội đoàn, Đoàn thể, Tôn giáo trong cộng đồng Việt nam cũng như các tổ chức Vùng Đông Nam Á để có những phương thức hoạt động đồng nhất cho lợi ích cộng đồng Việt Nam.

Khuyến khích hợp tác giữa các nền văn hóa thế giới, thúc đẩy sự hiểu biết tương trợ lẫn nhau giữa cộng đồng người Việt và các cộng đồng bạn. Vận động, thúc đẩy phát triễn kinh tế, xã hội, học vấn, kỹ thuật cho sự thịnh vượng chung của cộng đồng người Việt tại Georgia.

Phối hợp với các Cộng đồng, Đoàn thể bạn, tranh đấu cho Nhân quyền và Chủ quyền Việt Nam hiện đang bị đe dọa trầm trọng.

Những hình ảnh đóng góp vào các công tác xã hội và đòi hỏi nhân quyền của Cộng đồng Việt nam GA.

Trở lại Trang đầu – Front Page (xin bấm vào đây)