Ngày Chủ Nhật, 18 tháng 10 – 2015, lúc 3 giờ chiều.

Tại I Luv Bowling – 4500 Satellite Blvd, Duluth, GA 30096 

(Updated on Octorber 07 – 2015)

ThuMoiHOP