Mời đồng hương và thân hữu theo dõi phiên tòa giữa CĐVNGA, Cô Kim Hạnh, Ông La Công Quận (phía Bị cáo) và Ông Cao Thái Hải, Trần Ninh, Nguyễn Dung (phía Nguyên cáo) về vấn đề lưu niệm của CĐVNGA.

(Ngày 9 tháng 10 – updated)

DIỄN TIẾN và KẾT QỦA VỤ KIỆN CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM GEORGIA.

Hầu hết đồng hương ở Georgia đã được nghe về vụ kiện gần đây lên án Ban Chấp Hành và Hội Đồng Đại Biểu Cộng Đồng Việt Nam Georgia hiện thời “tự lưu nhiệm” và  giải tán Ban Bầu Cử “bất hợp pháp”. Đơn kiện này được đệ lên bởi một nhóm người tự nhận là những người lãnh đạo “Lâm Thời” của Cộng Đồng VNGA. Tâm điểm của sự tranh cãi này là sự bất đồng về quyết định của ông Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu, La Công Quận, đã dời lại ngày bầu cử. Trưởng Ban Bầu Cử ông Phạm Hữu Nghĩa đã thông báo đến thư ký BBC ông Lê Văn Thành, đồng thời Cộng Đồng Việt Nam Georgia, đã thông báo trên truyền thông báo chí.

Tất cả luật sư, đại diện hai bên vào thảo luận điều đình về tất cả những vấn đề thắc mắc trong nổ lực để cộng đồng chúng ta quyết định tương lai của tổ chức Cộng Đồng thay vì để cho tòa án quyết định về tương lai của tổ chức. Làm như vậy, tất cả các bên sẽ nhất trí đồng ý với nhau để chấm dứt sự kiện tụng và tổ chức những cuộc bầu cử mới dựa theo nguyên tắc của quyết định sau đây:

 • Cuộc bầu cử sẽ được tổ chức trong vòng sáu tháng để xác định ai sẽ là thành viên trong Ban Chấp Hành của tổ chức;
 • Hội Đồng Đại Biểu sẽ chọn lựa ra một Chủ Tịch mới trong vòng ba tháng;
 • Cho đến khi những viên chức mới và Chủ Tịch mới được bầu ra, ông La Công Quận sẽ tiếp tục điều hành trong cương vị Chủ Tịch và bà Đặng Kim Hạnh sẽ tiếp tục điều hành trong cương vị President của tổ chức;
 • Nhóm người đã đệ đơn kiện và tuyên bố là những viên chức “lâm thời” và là đại biểu phải rút lại đơn khiếu kiện và chấp nhận rằng Ban Chấp Hành và Hội Đồng Đại Biểu hiện thời sẽ điều hành tổ chức cho đến khi cuộc bầu cử được tổ chức.

Tất cả các bên trong vụ tố tụng này đều vui lòng vì chúng ta đã có thể giải quyết vấn đề này trong tinh thần hòa giải và có thể làm việc với nhau để giải quyết vấn đề này cho lợi ích tốt đẹp nhất cho Cộng Đồng Việt Nam GA.

——————————-

Biên bản phiên tòa ngày 29/4/2015

Tòa án:  Vấn đề kế tiếp trước tòa để xem xét là vụ kiện số. 15-A-4542-1; giữa Hải Thái Cao, và những người khác đối lại với Cộng Đồng Việt Nam Georgia, và những người khác. Đại diện ở đây cho quyền lợi của nguyên cáo trong đơn là ông Bexley. Đại diện ở đây cho những bị cáo khác nhau à ông Scott King, ông. Stephen Caldell và bà Jenny Huynh.

Các bên đã có cơ hội để bàn bạc lẫn với nhau về vấn đề trước tòa để suy xét hôm nay.  Tôi cảm kích mọi người đã làm việc với nhau và hội ý với nhau nhiều như họ đã làm để giải quyết những vấn đề phức tạp mà chúng ta đối diện trước mặt trong sự tranh chấp này. Tôi hiểu rằng ở mức độ rộng lớn một sự thỏa thuận đã được đạt đến cho nhiều trong những vấn đề quan trọng với có lẽ chỉ còn một vấn đề sót lại chờ sự giải quyết của tòa.

Mr. King, ông đã sẵn sàng để tiến lên và thông báo những khoản được thỏa thuận lúc này chưa?

Mr. King: Tôi sẵn sàng, thưa ngài.

Tòa Án: Bắt đầu bất cứ khi nào ông sẵn sàng, thưa ông.

Mr. King: Và tôi muốn hỏi Luật Sư của Nguyên Cáo  — Tôi sẽ đi qua từng điểm một. Nếu ông ta đồng ý, chỉ cần tuyên bố vào lúc đó để chắc rằng chúng tôi cùng một ý, thưa quan tòa.

Những vấn đề chính yếu các bên vừa thỏa thuận và chúng tôi ở đây trước tòa là liên hệ tới việc bầu cử của Ban Chấp Hành của tổ chức, Cộng Đồng Việt Nam Georgia.

Chúng tôi đồng ý tổ chức bầu cử trong vòng sáu tháng từ hôm nay chiếu theo điều lệ của văn bản luật của tổ chức. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để đem điều khoản của văn bản luật và áp dụng vào trong lệnh chấp hành thỏa thuận sao cho không có khoảng sơ hở đối với những điều khoản trên. Trong giới hạn đó, chúng tôi cũng đồng ý rằng trong vòng 30 ngày từ hôm nay, chúng tôi sẽ thi hành bất kỳ những bước đầu cần thiết để chuẩn bị tiến trình (bầu cử), sẽ được thực thi. Cuộc bầu cử — miễn phí và mở rộng bầu cử sẽ được tổ chức dựa theo điều lệ trong văn bản luật và nội quy để bầu ra một Ban Chấp Hành mới.

Ông có đồng ý với điều khoản ban đầu ấy không?

 1. BEXLEY: Thưa ngài, thân chủ của tôi muốn sửa đổi một phần của thỏa thuận xuống ba tháng vì họ muốn quay ngược đồng hồ lại tháng January, và họ đã tốn ba tháng để chuẩn bị, và họ muốn cuộc bầu cử được tổ chức trong vòng ba tháng chứ không phải là sáu tháng.

Tòa Án:  Được rồi. Thế thì, với sự kính trọng, luật sư, tôi đã cho các ông một thời gian dài để tham khảo với nhau và tôi hoàn toàn vui lòng để nghe tuyên bố đã được đồng thuận, nhưng nếu có những điều khoản cần điều đình hay bàn cãi – nếu như không có một đồng thuận tư tưởng về những vấn đề này, thế thì chúng ta đã đi theo một đường hướng hoàn toàn khác hẵn.

 1. BEXLEY: Tôi hiểu, thưa ngài.

Tòa Án:  Ông có cần một chút thời gian để hội ý với Mr. King không?

 1. KING: Và, thưa quan tòa, nếu tôi có thể phát biểu để lưu lại hồ sơ; mục đích của chúng tôi là bắt đầu tiến trình càng sớm càng tốt và làm bất cứ những bước đầu cần thiết phải thực hiện trong vòng 30 ngày. Những điều phải được thực thi. Văn bản luật tự nó đã có trong đó những điều khoản về thời gian tiến trình đòi hỏi. Vì thế sẽ cần ít nhất là ba tháng ngay cả sau khi những bước đầu đã được thực hiện và sau đó những bước kế tiếp sẽ phải được thực thi. Toàn thể quá trình không thể nào tính toán để thực thi trong vòng ba tháng như thế — theo ý chúng tôi và chiếu theo văn bản luật.

Vì thế đề nghị của chúng tôi, cho rõ ràng với Nguyên cáo, chúng tôi sẽ hoàn tất trong vòng 30 ngày toàn thể những bước đầu để cho bất cứ thời gian nào văn bản luật đòi hỏi tiến trình sau đó.

 1. BEXLEY: Chúng tôi đồng ý. Xin cám ơn.
 1. KING: Thưa Ngài, chúng tôi cũng đồng ý rằng trong vòng 90 ngày kể từ hôm nay, Hội Đồng Đại Biểu sẽ họp và bầu ra một President mới của Hội Đồng Đại Biểu, tương đương với chức vụ Chủ Tịch Ủy Ban. Được gọi là President bởi văn bản luật.

Chúng tôi vừa đồng ý, thưa ngài – Thế còn, ông có đồng ý với phát biểu đó không?

 1. BEXLEY: Vâng.
 2. KING: OK. Chúng tôi đã đồng ý, thưa ngài, rằng các bên sẽ làm một tuyên bố chung đến báo chí và mọi người để thông báo rằng đây là một sự thỏa thuận của đôi bên, và đó là cho lợi ích của đôi bên và cho cộng đồng của cuộc bầu cử mới nầy, bầu cử miễn phí và mở rộng, được tổ chức, và cho các bên hợp tác. Chúng ta có đồng ý không?
 3. BEXLEY: Chúng tôi đồng ý.
 4. KING: Và cuối cùng, thưa ngài, điểm tranh chấp mà tôi muốn nêu lên để lưu lại hồ sơ là để cho cuộc bầu cử của Ban Chấp Hành được tiến hành cần có một cơ cấu được chỉ định bởi làm Ủy Ban Bầu Cử. Ủy Ban này gồm có, theo văn bản luật, ba đại biểu chỉ định bởi Chủ Tịch của Cộng Đồng và ba đại biểu chỉ định bởi Chủ Tịch của Ủy Ban — Chủ Tịch của Hội Đồng Đại Biểu.

Vào ngày 3 tháng 1, lúc bản tuyên bố xảy ra tạo thành vấn đề trong vụ kiện này, đã có một Ban Bầu Cử hiện diện đã được giải tán bởi bản tuyên bố. Vấn đề còn lại là hoặc sử dụng ủy ban có sẵn, để chọn lựa một Ủy Ban mới, hoặc, như tôi vừa đề nghị thay mặt cho tổ chức, trả vấn đề lại cho Hội Đồng Đại Biểu và cho phép họ lựa chọn một trong hai: ban bầu cử ban đầu, một ban bầu cử mới, hoặc một hỗn hợp của cả hai điều trên.

Đó là — và tôi đại diện cho tổ chức, nên tôi nói thay mặt cho tổ chức, đó là theo quan điểm của chúng tôi những vấn đề này được quản lý, theo văn bản luật, bởi  Hội Đồng Đại Biểu và chính họ nên là người chỉ định ai là người trong trong ban bầu cử, bằng cách nào theo ý họ. Vì thế đó là quan điểm của tổ chức, tức là sự lựa chọn thứ ba, thưa ngài, tức là điều đó nên được quyết định bởi Hội Đồng Đại Biểu và nên được thi hành trong một thời gian hợp lý. Tôi không nói rằng đợi sáu tháng để thực thi vì rằng đó là một phần của những bước đầu cần được thực thi. Vì thế trong vòng giai đoạn 30 ngày đầu những gì cần thực hiện là Ban Bầu Cử phải được chọn ra. Và đó là lập trường của tổ chức, thưa ngài.

Tòa Án:  Cám ơn ông rất nhiều.

Rất tốt. Mr. Bexley, đối với vấn đề còn tồn tại đã được đề xuất, ông có muốn tranh cãi gì về điều đó không, sir?

 1. BEXLEY: Vâng, thưa ngài, các bị cáo, hoặc nguyên cáo, đối với quan điểm rằng có nên có một Ủy Ban mới hay là Ủy Ban cũ cần được phục chức lại thì nên cho Ủy Ban cũ được phục hồi chức vụ.

Ngược về ngày 3 tháng 1 năm nay một trong những người bị cáo, Mr. La Công Quận — Công Quận, bãi nhiệm Ban Bầu Cử. Có sự tranh luận rằng có hay không việc ông làm điều này với sự chấp thuận của Hội Đồng Đại Biểu. Chúng tôi không thể nào xác định dựa vào trên bất cứ bất kỳ  tài liệu nào trình bày cho chúng tôi. Quan điểm của chúng tôi là vì ông ta tự ý giải tán ban bầu cử, ban bầu cử cũ đã được chọn ra bởi ban chấp hành trước ngày 3 tháng 1, 2015 nên được bổ nhiệm lại. Chúng tôi không thấy có lý do gì để có ủy ban mới được chọn ra chỉ vì để hổ trợ điều mà chúng tôi cho rằng là một hành động vượt qua quyền hạn hồi đầu tháng 1 năm nay.

Vì thế điểm tranh cãi của chúng tôi là Ủy ban cũ nên được phục hồi với thành viên ban đầu với quyền hành và với công việc họ đã làm cho đến lúc đó.

Tòa Án: Cám ơn rất nhiều, thưa ông.

Mr. Caldwell hay Ms. Huynh có điều gì để bổ sung không?

The CALDWELL: Lập trường của chúng tôi vẫn theo tổ chức, kính thưa ngài.

Tòa Án:  Vậy tốt.  Cám ơn ông rất nhiều.

Thế thì vấn đề còn lại sẽ do tòa phán quyết, về mặt khác những vấn đề khác đã đạt được thỏa thuận sẽ tạo thành án lệnh.

Mr. King, ông sẽ chuẩn bị cho điều đó chưa?

 1. KING: Tôi sẽ, thưa Ngài.

Tòa án:  Trước hết, hãy để tôi nhấn mạnh lại một lần nữa đến những người quan tâm đến vụ kiện tầm quan trọng mà tôi tiến đến giải quyết điều này. Tôi biết rằng rõ ràng đây là một vấn đề rất đáng quan tâm  đối với cộng đồng của các vị và tôi cảm kích nổ lực của mọi người làm việc với nhau để cố gắng và giải quyết được nhiều phần của cuộc tranh cãi như có thể

Như tôi đã hiểu, Tôi có một quyết định còn lại để làm và dĩ nhiên đó là làm gì với Ủy ban bầu cử hiện tại hay là sự thành lập của một Ủy Ban bầu cử mới.  Tôi đã cẩn trọng đánh giá  những lựa chọn khác nhau có thể áp dụng. Tôi vừa có cơ hội để hội ý với các luật sư ở phòng làm việc và chúng tôi đã xem xét những hồ sơ khác nhau có nói gì ủng hộ hay chống đối những quan điểm khác nhau của các bên, và SAU ĐÂY LÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN, Ở NGAY THỜI ĐIỂM NÀY, RẰNG ĐÓ LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG ĐẠI BIỂU ĐỂ QUYẾT ĐỊNH AI SẼ LÀ NGƯỜI ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH VÀO TRONG ỦY BAN BẦU CỬ. VÌ THẾ TÔI SẼ ĐỂ DÀNH QUYẾT ĐỊNH AI SẼ LÀ THÀNH VIÊN HỢP LỆ CỦA ỦY BAN BẦU CỬ CHO HỘI ĐỒNG ĐẠI BIỂU, VÌ ĐÓ LÀ BỔN PHẬN CỦA HỌ DỰA THEO VĂN BẢN LUẬT ĐỂ LÀM THẾ.

Tuy nhiên, tôi sẽ hiển nhiên bao gồm trong điều khoản án lịnh của tôi để bảo đảm rằng  điều này sẽ được thực hiện đúng thời biểu để chắc chắn cuộc bầu cử mà tôi nghĩ mọi người đồng ý là cần thiết trong vụ kiện này có thể thi hành trong vòng thời gian sáu tháng đã được đồng ý bởi các bên.

Và như thế. Đó là quyết định của tòa án.

Mr. King, nếu ông sẽ chuẩn bị một án lịnh để làm có hiệu lực, xin làm ơn đệ trình cho luật sư (bên nguyên cáo) để được chấp thuận cho thể thức, và tôi thực sự cảm kích tất cả thời gian của ông.

Cám ơn tất cả rất nhiều.

Ngay lúc đó, vấn đề được quyết định.

ĐƠN THỈNH CẦU LỆNH THỰC THI HIỆP NGHỊ HÒA GIẢI

Bị Đơn nơi đây là VIETNAMESE COMMUNITY OF GEORGIA, INC. LA CONG QUAN và DANG KIM HANH, qua luật sư cố vấn, đệ đơn Thỉnh cầu Thực Thi Hiệp Nghị Hòa Giải mà hai bên đã đưa ra trước Tòa Án vào ngày 29, tháng 04, 2015.  Bị Đơn đã minh chứng với Tòa những điều sau đây:

 1. Trình bày sự kiện

Sự việc nêu trên đã được đưa ra sơ thẩm trước Tòa Án vào ngày 29 tháng 04, 2015, liên quan

đến việc xin Lệnh Cấm Tạm Thời, Lệnh Đình Chỉ và Thỉnh cầu Sơ Thẩm Khẩn Cấp của Nguyên Đơn.  Hai bên đều có mặt cùng với luật sư đại diện.  Sau cuộc họp trước khi xét xử của Tòa Án, hai bên cùng tuyên bố với Tòa Án rằng họ đã có một thỏa thuận đầy đủ và tối hậu liên quan đến các vấn đề của vụ kiện này.  Tòa Án đã xét duyệt và cảm thấy thỏa thuận này rất hợp lý cho các sự kiện liên quan.  Bản sao ghi chép nội dung phiên tòa nêu rõ sự thừa nhận và đồng ý với các vấn đề trong Hiệp Nghị Hòa Giải của bên Nguyên Đơn được đính kèm trong Chứng Vật “A”.

Sau đó, luật sư đại diện cho Bị Đơn đã chuẩn bị văn bản Hiệp Nghị Hòa Giải để hợp thức hóa mọi kỷ lục trong phiên tòa mà cả hai bên đều đã đồng ý vào ngày 29 tháng 04, 2015.  Bản sao của Hiệp Nghị Hòa Giải được đính kèm trong Chứng Vật “B”.  Hiệp Nghị Hòa Giải này đã được gửi đến luật sư đại diện của Nguyên Đơn  ngay sau cuộc họp trước khi xét xử của Tòa Án vào ngày 29 tháng 04, 2015.  Ngay sau đó, phía Nguyên Đơn  lại từ chối thi hành Hiệp Nghị Hòa Giải.  Nay, Bị Đơn thỉnh cầu  Tòa Án, dựa theo thẩm quyền trích dẫn dưới đây, cấp Lệnh Thực Thi Hiệp Nghị Hòa Giải này như đã được đồng ý bởi hai bên.

 1. Lý Giải và Trích Dẫn Thẩm Quyền
 2. Văn Bản Thỏa Thuận Giải Quyết (Hiệp Nghị Hòa Giải) là một khế ước mang tính ràng

buộc và bắt buộc phải được thực thi.

Để trở thành một khế ước hợp pháp, phải có hai bên có đủ tư cách thành lập khế ước,

mục đích cho khế ước, thỏa thuận của hai bên trên các điều trong khế ước và sự việc tạo ra tác dụng cho khế ước.  (Xem Sắc Luật Tiểu Bang Georgia Chú Giải (O.C.G.A.)

điều khoản 13-3-1.).  Thế nên, nội dung của Hiệp Nghị Hòa Giải hình thành một khế ước hợp lệ, vì nó là văn bản đúc kết từ thỏa thuận của hai bên vào ngày 29 tháng 04, 2015.  Xem Chứng Vật “A”.  Cả hai bên và luật sư đại diện của họ đã tham gia cuộc điều đình trước khi xét xử của Tòa Án và mỗi bên đều đã có cơ hội xem duyệt Hiệp Nghị Hòa Giải trước khi cùng ký tên.  Khi thừa nhận sự thỏa thuận này, cả hai bên đều đã chứng nhận đó là tiêu biểu chính xác cho những gì đã được đồng ý trong buổi sơ thẩm ngày 29 tháng 04, 2015.

Ngoại trừ trường hợp gian dối, tai nạn, hay sai sót, sự hòa giải này ràng buộc cả hai bên.  Alien v. Withrow, 215 Ga 388, 110 S.E.2d 663 (1959).  Trong trường hợp này, không có chứng cớ gì cho thấy có sự lầm lẫn liên quan đến các điều khoản trong khế ước.  Mặc dù đã có dư thời gian và nhiều cơ hội, văn bản thỏa thuận vần chưa bị chỉnh sửa về nội dung hay một cách đáng kể bởi bên nào.  Quan trọng hơn nữa, cả hai bên đều đã biểu lộ sự đồng ý tuân thủ theo Hiệp Nghị này.

Trong trường hợp này, tất cả đều rõ ràng.  Hơn nữa, các bên đều vẫn hoạt động dựa  theo sự thỏa thuận này kể từ ngày sơ thẩm.  Chính xác hơn nữa, bên Nguyên Đơn còn giúp viết lời tuyên bố chung cho cả hai bên.  Vấn đề duy nhất là sự từ chối ký vào Hiệp Nghị Hòa Giải của phía Nguyên Đơn.  Luật sư Robert S. Bexley, đại diện cho Nguyên Đơn đã nộp đơn xin rút tư cách đại diện cho Nguyên Đơn vào ngày 27 tháng 05, 2015.  Các cá nhân bên Nguyên Đơn vẫn tiếp tục từ chối ký vào Hiệp Nghị Hòa Giải.

III.       Văn Bản Thỏa Thuận Giữa Hai Bên Là Tiêu Biểu Cho Sự Thỏa Thuận Đầy Đủ và Tối Hậu Cho Mọi Vấn Đề Trong Vụ Kiện Này.

Trong việc này,  kết quả thương lượng của các phía (đều được đại diện bởi luật sư cố vấn)

đã đưa đến một thỏa thuận tối hậu liên quan đến tất cả các vấn đề và đã được đưa vào một Hiệp Nghị Hòa Giải.  Hoàn toàn không thể tranh cãi rằng sự thỏa thuận này đã đến từ hai bên và sự thỏa thuận này bao gồm tất cả các vấn đề liên quan trong vụ kiện này. Hơn nữa, hoàn toàn không thể tranh cãi rằng sự thỏa thuận hòa giải này tiêu biểu cho tất cả thỏa thuận giữa hai bên trong cuộc họp trước khi xét xử của Tòa Án vào ngày 29 tháng 04, 2015.  Phía Bị Đơn có quyền đòi hỏi các điều khoản trong Hiệp Nghị Hòa Giải phải được Tòa Án ép buộc thực thi.  Thêm vào đó, Bị Đơn đã phải tốn kém luật sư phí và các chi phí khác để đệ đơn thỉnh cầu thực thi Hiệp Nghị Hòa Giải mà đã được đưa ra trước Tòa Án bởi hai bên.  Nguyên Đơn cần phải hoàn trả Bị Đơn  tất cả các luật sư phí và chi phí nêu trên.

VÌ THẾ, nay Bị Đơn thỉnh cầu với Tòa Án:

(a)        Rằng, Tòa Án cấp Pháp Lệnh Thực Thi Hiệp Nghị Hòa Giải của các bên, như Chứng Vật

“A” đã được đính kèm theo đây.

(b)        Rằng, Bị Đơn được hoàn trả một cách hợp lý các luật sư phí và chi phí tốn kém liên quan đến thỉnh cầu này.

(c)        Rằng, Bị Đơn được bồi thường các khoản khác nếu Tòa Án cho rằng xứng đáng và hợp lý trong vụ kiện này.

Kính cẩn đệ trình vào ngày 2 tháng 06, 2015.

Stephan B. Caldwell

Georgia Bar No 208406

Luật Sư Đại Diện Bị Đơn La Cong Quan

và Dang Kim Hanh

Jenny Huynh

Georgia Bar No 142162

Luật Sư Đại Diện

Bị Đơn La Cong Quan và Dang Kim Hanh

Scott R. King

Georgia Bar No 421345

Luật Sư Đại Diện Bị Đơn Vietnamese Community

of Georgia, Inc.

Kết qủa vụ kiên Cộng Đồng Việt Nam Georgia, của nhóm “lâm thời” khởi kiện

Ngày 21 tháng 4 năm 2015, Cao Thái Hải, trần Ninh và Nguyễn Dung thông qua luật sư Robert Bexley nộp đơn khởi kiện Cộng đồng Việt Nam GẢ, La Công Quận và Đặng Kim Hanh. Nguyên cáo yêu cầu tòa án những điều sau đây:

 1. tuyên bố họ là ban chấp hành lâm thời hợp pháp của VNCGA
 2. tuyên bố Bị Cáo không phải là thành viên BCH & HDDB của VNCGA và không thể hành động với chức vụ nói trên
 3. Ra lịnh những bi cáo không được điều hành VNCGA và
 4. VNCGA phải tổ chức một cuộc bầu cử khẩn cấp để xác định BCH & HHDB mới.

Ngày 29 tháng 4 năm 2015, tất cả Nguyên cáo và bị cáo đều có mặt tại phiên tòa cùng với các Luật sư đại diện. Luật sư Robert Bexley đại diện cho tất cả Nguyên cáo. Luật sư Jenny Huynh và luật sư Stephen Caldwell đại diện bị cáo La Công Quận và Đặng Kim Hanh. Luật sư Scott King đại diện cộng đồng Việt Nam GA. Sau khi tiến hành một cuộc xét xử với tòa án, 2 bên thông báo cho tòa rằng họ đã đạt được một thỏa thuận đầy đủ và cuối cùng như sau:

 1. tổ chức cuộc bầu cử trong vòng sáu tháng theo các điều khoản của nội quy và hiến chương.
 2. trong vòng 30 ngày, bị cáo sẽ bắt đầu làm những gì cần thiết để thực hiện quá trình bầu cử .

****************************************************

Lệnh tòa ngày 15 tháng 7, 2015

Order 8.10.15

Biên bản phiên tòa ngày 29 tháng 4, 2015

SCAN0135

***********************************************************************************

Sau đây là phụ bản đúc kết của Luật sư Jenny Huynh :

On 4/21/15 – Petitioners Hai Thai Cao, Ninh Tran and Dung Nguyen through their attorney Robert Bexley filed a Petition for Injunctive and Declaratory Relief against the, Vietnamese Community of GA, Inc. La Cong Quan and Dang Kim Hanh. 

Petitioners asked the court for 4 items:

 1. declare they are the lawful and duly elected officers of the VNCGA
 2. Respondents are not officers of VNCGA and are unable to act with authority accordingly,
 3. To enjoin the Respondents from governing the VNCGA and
 4. To order the VNCGA to hold an emergency election to determine the new permanent Executive Council

On 4/29/15 –

All parties appeared and were represented by counsel. Attorney Robert Bexley represented all Petitioners.  Attorney Jenny Dieu Huynh and Attorney Stephen Caldwell represented Respondent La Cong Quan and Dang Kim Hanh.  Attorney Scott King represented the Vietnamese Community of GA.  After conducting a pretrial conference with the Court, the parties announced to the Court that they had reached a full and final settlement as to all issues in this case.  The parties agreed as follow which is also found in the transcript of the court:

 • hold elections within six months with the terms of the bylaws.
 •  Within 30 days, Respondents will take whatever initial steps that needed to begin the process, will be taken.
 • The election will be held in accordance with the terms of the bylaws and the constitution to elect a new slate of the executive committee.
 • Within 90 days, the board of representatives will meet and will elect a new president of the board of representatives.
 • Have a joint statement stating such

The issue remaining was whether

 • to use the board that already in place,
 • to select a new board,
 • or let the board of representatives to select either the original board, a new board, or some combination thereof.

The Court’s decision was that that it was the board of Representatives responsibility to decide who it is that may be on the board of elections. The Court is going to leave the decision as to who the properly constituted members of the board of elections are to the board of representatives, as it is their responsibility under the bylaws to do so.

The judge was very stern about any statements being made outside the joint statement and neither parties were allowed to issue any statements on their own.  The court clearly stated that the joint statement can only be made when the Consent Order was signed. 

The attorney, Scott King drafted the Consent Order and sent it over to Petitioners’ attorney, Robert Bexley for Petitioners to sign.  Attorney Bexley stated he would no longer be representing Petitioners and filed a Motion to Withdraw as Counsel on May 21, 2015. Due to the delay of Petitioners refusing to sign the Consent Order, Respondents through their attorneys Jenny Dieu Huynh and Stephan Caldwell filed a Motion to Enforce the Consent Order. Also as a result of the delay by Petitioners, Respondents could not move forward with the open election as agreed upon by both Petitioners and Respondents.  A hearing is set for July 15, 2015 at 9:00 am for the judge to hear the Motion to Enforce the Consent Order so that Respondents could move forward.

All of the information I went over are public records including the transcript of the hearing held on April 29, 2015.  If anyone would like to view it, they can go to the Superior Court of Gwinnett County located at 75 Langley Drive in Lawrenceville and request to receive a copy of the Civil Action.  The Civil Action file No. is 15-A-04542-1.

Sincerely,

Jenny Huynh, Esq.

Caldwell|Huynh LLC

5 Concourse Parkway

Suite 3000

Atlanta, GA 30328

office: 770-392-3319

fax: 770-392-3303

www.chgalaw.com

___________________________________________________

Khi nào có bản dịch tiếng Việt, chúng tôi sẽ đưa lên sớm.