Cuộc hợp sẽ được tổ chức tại 5495 Jimmy Carter Blvd. Norcross – GA 30093 – Trên lầu Chợ Hồng Kông,

vào lúc 6 giờ chiều thứ Năm, ngày 4 tháng 6 năm 2015 . Xin xem chi tiết trong thư mời .

MoiHop_1MoiHop_2