CĐVNGA, Giới Trẻ và nhóm Thương gia, Nghiệp chủ,

thành thật cảm tạ các Mạnh thường quân đã

bảo trợ cho Hội Xuân Đoàn kết Ất Mùi 2015.

SBTN Boston gặp gỡ vài Thương Gia tại Atlanta GA