Ủy Ban Vận Động Hợp Nhất Công Đồng GA kêu gọi mọi người cùng ký Thỉnh Nguyện Thư yêu cầu 2 Cộng đồng người Việt tại Tiểu Ban Georgia ngồi lai với nhau để bàn thảo những phương thức thống nhất Cộng đồng trong tinh thần xây dựng, bình đẳng và hợp lý . 

( For English, please click on Bulletin Board )

Quí vị vào trang web http://hopnhatcongdong.org để ký tên.

HopNhatCDMeeting

ubvdhncd ubvdhncd1 ubvdhncd2