Kính mời đồng hương và thân hữu xem những hình ảnh Lễ Chào Quốc Kỳ kỷ niệm ngày QLVNCH “19 tháng 6” và cũng là ngày Ra Mắt Gia Đình Cựu Quân Cán Chính VNCH tại Atlanta GA.