Giai Hoa hau Ao dai 2014 do CDVN-Georgia to chuc ;Duoc 20 co thieu nu doc than tham du.Duoi su dieu khien cua Thuy Dong,cuoc thi duoc khen ngoi .Nguoi thang giai  duoc phan thuong bao gom tien mat va gifts tri gia $4,000.

Tran Mang

This slideshow requires JavaScript.