Các thành viên của Cộng Đồng Việt Nam và các thân hữu du ngoạn thành phố New York sau ngày diễn hành Lễ Di Sản Văn Hóa Quốc Tế.  Xin chia sẻ với đồng hương và bạn hữu khắp nơi.

This slideshow requires JavaScript.

IMG_2602_ToView IMG_2604_ToView IMG_2806_ToView IMG_2809_ToView IMG_2810_ToView IMG_2818_ToView IMG_2819_ToView IMG_2821_ToView IMG_2822_ToView IMG_2823_ToView IMG_2825_ToView IMG_2830_ToView IMG_2831_ToView IMG_2834_ToView IMG_2835_ToView IMG_2836_ToView IMG_2841_ToView IMG_2843_ToView IMG_2848_ToView IMG_2849_ToView IMG_2853_ToView IMG_2858_ToView IMG_2862_ToView IMG_2863_ToView IMG_2868_ToView IMG_2876_ToView IMG_2877_ToView IMG_2884_ToView IMG_2892_ToView IMG_2893_ToView IMG_2896_ToView IMG_2899_ToView IMG_2900_ToView IMG_2904_ToView IMG_2910_ToView IMG_2912_ToView IMG_2913_ToView IMG_2916_ToView IMG_2918_ToView IMG_2923_ToView IMG_2927_ToView IMG_2931_ToView IMG_2935_ToView IMG_2945_ToView IMG_2947_ToView IMG_2951_ToView IMG_2957_ToView IMG_2959_ToView4 IMG_2961_ToView IMG_2962_ToView IMG_2963_ToView IMG_2969_ToView IMG_2971_ToView IMG_2991_ToView IMG_2992_ToView IMG_2996_ToView IMG_2999_ToView IMG_3002_ToView IMG_3006_ToView IMG_3016_ToView IMG_3033_ToView IMG_3040_ToView IMG_3066_ToView IMG_3078_ToView IMG_3079_ToView IMG_3080_ToView IMG_3085_ToView IMG_3086_ToView IMG_3094_ToView IMG_3100_ToView IMG_3108_ToView IMG_3135_ToView IMG_3139_ToView IMG_3140_ToView IMG_3142_ToView IMG_3146_ToView IMG_3150_ToView IMG_3155_ToView IMG_3165_ToView6
socTransparent