CĐVNGA đã tổ chức 2 ngày Khám bệnh miễn phí cho đồng hương Việt Nam tại 2 địa điểm khác nhau .
Ngày 6 tháng 10 tại Lake City Farmer Market và ngày 7 tháng 10 tại Văn phòng CĐVNGA. Kính mời đồng hương và bạn hữu xem những hình ảnh sau đây :

Slide show of Free Health Fair at Office of VNCGA

Slide show of Free Health Fair at Lake City Farmer Market