Vào ngày 4 và 5 tháng 3, 2012, tại Washington DC, phái đoàn CDVNGA đã cùng các phái đoàn bạn khắp nơi tham dự buổi yểm trợ Thỉnh Nguyên Thư Free Viet Khang và các nhà đấu tranh hiện bị giam cầm tại Việt nam, đồng thời vận động ủng hộ dự luật HR 156, Nhân Quyền cho Việt Nam.